MULIGE INTERNSHIP-PROSJEKTER HOS ROCHE

Roche tilbyr hele fire ulike internship-prosjekter for studentene å velge blant. På denne siden kan du lese mer detalj om de fire prosjektene. To av prosjektene er innen oftalmologi og vil veiledes av Terje Lundby, Helle Endresen og Christian Bindesboll. De to andre prosjektene er innen onkologi og vil veiledes av Fabienne Olivia Villars og Anne Bee Hegge.

TO PROSJEKTER INNEN OFTALMOLOGI

PROSJEKT 1 NYE BEHANDLINGER INNEN nAMD OG DME


Formål med prosjektet:
Få innsikt i hvilken dokumentasjon som er nødvendig å innhente for å gi
norske pasienter med våt aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD; neovascular age-related
macular degeneration) og diabetisk makulaødem (DME; diabetic macular edema) tilgang til nye
behandlinger som faricimab og port delivery system med ranibizumab (PDS).


Oppgave: Utforme en plan for implementering av faricimab og PDS med ranibizumab til behandling av nAMD
og DME i Norge. Planen inneholder blant annet:

 • Beskrivelse av aktuell populasjon, insidens og prevalens av DME og nAMD i Norge
  (litteratursøk). Se på eventuelle forskjeller mellom norsk og svensk populasjon ved hjelp
  av det svenske makularegisteret. Er det grunnlag for å anta regionale behandlingsforskjeller (farmastat-data, salgstall)?
 • Beskriv kompetitive fordeler som vil muliggjøre en suksessfull lansering av faricimab og
  PDS med ranibizumab i Norge. Det vil være naturlig å beskrive burden of treatment for
  nAMD og DME både for pasienten, pårørende, helsevesenet og samfunnet.

PROSJEKT 2 FARICIMAB: FRA MOLEKYL TIL KLINIKK


Formål med prosjektet: Få innsikt i utviklingen av faricimab og implementeringsprosessen som
er nødvendig for å gi norske pasienter tilgang til innovative legemidler.


Oppgave:

 • Beskrive rollen ulike proteiner spiller i patologien av våt aldersrelatert makuladegenerasjon
  (nAMD; neovascular age-related macular degeneration) og diabetisk makulaødem (DME;
  diabetic macular edema) med hovedfokus på Vascular endothelial growth factor (VEGF)-
  A og Angiopoietin-2 (Ang-2).
 • Beskrive kliniske symptomer ved nAMD og DME.
 • Beskrive hvordan et antistoff er bygget opp og hvordan det brukes i medisinsk behandling
 • Beskrive hvilke typer og hvilken rolle antistoffer spiller i behandlingen av nAMD og DME i
  Norge.
 • Beskrive hvordan faricimab er bygget opp og hvordan faricimab er spesielt tilpasset
  behandling av pasienter med nAMD og DME. Det vil være naturlig å komme inn på
  mekanisme, sikkerhet, doseringsintervaller og effekt.
 • Forstå studiene som dokumenterer effekten og sikkerheten av faricimab. Hva betyr de
  ulike endepunktene? Hvilke av disse brukes i klinikken i Norge? Hvilke forskjeller blir ansett
  som klinisk relevante?
 • Beskrive prosessen for implementering av nye legemidler i Norge. Basert på dette, komme
  med forslag til hvilken annen informasjon som er viktig å fremskaffe i tillegg til de pivotale
  studiene for at norske pasienter med nAMD og DME skal få tilgang til behandling med
  faricimab.

  TO PROSJEKTER INNEN ONKOLOGI

  PROSJEKT 3 IMMUNTERAPI OG LUNGEKREFT


  Formål med prosjektet: Undersøke opptak og etterlevelse av Programmed death-ligand 1 (PDL1)/ Programmed cell death protein 1 (PD-1) - anbudet innenfor sykdomsområdet lungekreft. Se
  på forskjeller mellom sykehus og helseforetak.

  Bakgrunn og introduksjon: Lungekreft er en alvorlig og hyppig forekommende form for kreft.
  Dødeligheten har vært høy, men de siste årene har overlevelsen bedret seg mye grunnet bedre
  behandling med blant annet immunterapi slik som PD-L1 /PD-1-hemmere. Fordi ny behandling,
  slik som immunterapi, gir økte kostnader til legemidler har myndighetene mekanismer som fører
  til økt konkurranse mellom leverandører.

  Sykehusinnkjøp (LIS) har som ambisjon å sikre effektive og trygge legemidler til pasienter
  gjennom forskjellige innkjøpsordninger. Anbud benyttes blant annet for immunterapi der
  legemidlene er vurdert som faglige likeverdige. Det såkalte PD-L1/PD-1-anbudet er et av de
  største anbudene i NOK og lungekreft er av det største terapi områdene innenfor dette anbudet.

  Oppgave:
  Kvalitativt: I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det interessant å undersøke om det er forskjeller
  på hvordan bare sykehus innfører anbudet (hvordan det kommunisere, er det noen insentiver som
  legges til grunn for å følge anbudet, hvor raskt er opptaket, hvor strikte er sykehuset på
  etterlevelse?). Denne undersøkelsen kan gjøres gjennom intervju med budsjettansvarlig på sykehus samt av
  leger som er ansvarlig for å følge anbudet.

  Kvantitativt: Det er også interessant å få et mål på etterlevelse med tanke på om det fulle
  potensialet for besparelser er utnyttet. Her foreslår vi å benytte terapiområdet lungekreft som
  eksempel fordi dette er av de største terapiområdene som omfattes av anbudet. Undersøkelse
  kan gjøres ved innhenting av salgstall fra farmastat, salgstall fra leverandører og andre kilder som
  er relevante.

  Sist og ikke minst kan det være interessant å undersøke hva besparelsene nyttes til (e.g.
  sammenheng mellom besparelser og mer investering på avd. Nivå, pasientgruppe, helse
  foretaksnivå)?

  PROSJEKT 4 MAJOR PATHOLOGICAL RESPONSE (MPR): A PROSPECTIVE ENDPOINT IN CLINICAL TRIALS IN EARLY LUNG CANCER?


  In oncology, the gold standard primary endpoint for clinical trials is overall survival (OS). However,
  with advanced treatment options such as immunotherapy entering clinical development in early
  cancer treatment (adjuvant and neoadjuvant treatment) it takes a lot of time until enough events
  (of OS) have been recorded to trigger a first analysis. Therefore new, prospective endpoints are
  considered - among them MPR.


  During the 6 weeks internship the goal will be to evaluate a literature search looking at the
  relationship between OS and MPR (= will good results on MPR translate to better OS) and to get
  a better understanding of the local situation in Norway in order to understand if the clinics have a
  good enough understanding of the endpoint and if the pathologists at the hospital are used to
  conduct such an analysis (via a questionnaire).